ลูกค้าของเรา

ในปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก นักวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มอบความไว้วางใจ THESIS DD ให้จัดการแก้ไขปัญหาทางวิชาการด้านต่าง ๆ แปลภาษาต่างประเทศ และการวิจัยคุณภาพสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของพวกเขาได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทีมอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่ทุ่มเท ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ และตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการเขียนงานเชิงวิชาการทุกความพยายาม

THESIS DD เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างคุณค่า ส่งมอบประสบการณ์และคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้า ดังนั้น เราจึงภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำธุรกิจด้านการวิจัยและงานเขียนเชิงวิชาการด้วยคะแนนสูงสุดในด้านคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า เราทำงานหนักและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงมาก เพื่อที่จะรักษาระดับคุณภาพทีมบริการวิจัยครบวงจร และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยทำให้พวกเขาเหล่านั้นประทับใจและได้รับผลงานการเขียนที่ดีที่สุด

ภารกิจของเรา

THESIS DD คือผู้ให้บริการที่ปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ครบวงจร สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาทำวิจัยและต้องการใช้บริการทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ที่มีความเชียวชาญ มีความรู้ และมีศักยภาพระดับปริญาเอกในสาขาวิชาที่ต้องการ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ ตรงเวลา ช่วยแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำด้านวิชาการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลักเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาทุกระดับ ดังภาระกิจต่อไปนี้
R : Recruitment and Relationship การฝึกให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้มีความรู้ ปฏิบัติงานร่วมกันติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E : Education and Efficiency การศึกษาหาความรู้ สมรรถภาพ และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงในการวิจัย
S : Sciences and Stimulation การมีพลังและจินตนาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความริเริ่ม มุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปอย่างมีระบบ กระตือรือร้นที่จะวิจัยต่อไป
E : Evaluation and Environment การประเมินผลงานวิจัยว่ามีประโยชน์สมควรจะทำ ต่อไปหรือไม่ และต้องรู้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิจัย
A : Aim and Attitude การมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอนและมีเจตคติที่ดีต่อผลของการวิจัย
R : Result การยอมรับผลของการวิจัยนั้น เพราะเป็นผลที่ได้มาจากการค้นคว้าอย่างระบบและเชื่อถือได้
C : Curiosity การมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจเอาใจใส่งานวิจัยอยู่เสมอ แม้ว่าความอยากรู้นั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม
H : Horizon การนำผลการวิจัยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอันดีงามก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม และประเทศชาติ

การก่อตั้ง

THESIS DD ก่อตั้งขึ้นโดยการรวบรวมอาจารย์ ดร.ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ความรู้ สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการทำวิจัย ตอบสนองครอบคลุมได้ในทุกมิติอย่างมืออาชีพ ภายใต้การบริการที่ดี มีคุณภาพ ซื่อสัตย์จริงใจและคำแนะนำที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร ความรับผิดชอบไม่ทิ้งงาน การส่งงานตรงเวลา การแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทำตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ จริงใจตรงไปตรงมา ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมทรามหรือเข้าข่ายมิจฉาชีพ หรือเอาเปรียบไม่เป็นธรรม โกง

ติดต่อเรา

THESIS DD Co., LTD.

เลขที่ 1 Empire Tower Floor. 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา กทม 10120

Tel: 080-563-9991

LineID: thesisdd