google scholar เครื่องมือรวบรวมงานวิจัยที่มองข้ามไม่ได้

การนำเสนอ การวิจัยหมายถึงหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยแตกต่างกันออกไปต่ออาจารย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดในบทต่าง ๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรม การประมวลผล การสรุป เป็นต้น ดังนั้น การรวบรวมบทความจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ห้องสมุด ฐานข้อมูล Thaijo, Thailis, Tu, Cu และอื่น ๆ จึงมีความสำคัญ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี google ได้สร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านวิชาการหรืองานวิจัยคือ Google Scholar สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆได้มากมาย ทั้งใช้งานง่ายและสะดวกเป็นอย่างมากในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ บทความ วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ วิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และบทความจากวารสารวิชาการตลอดจนฐานข้อมูลการวิจัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายการสืบค้นข้อมูลการวิจัยจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปโดยเฉพาะงานวิจัยจากต่างประเทศ หรือข้อจำกัดของผู้ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูลเหล่านั้นได้จาเป็นต้องเป็นบุคลากรภายในหรือนิสิตนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งนับว่าไม่สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากประเด็นด้านการเข้าถึง (access) แล้วการติดตามผลการอ้างอิงผลงาน (citation) หรือบทความต่างๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงาน Google Scholar จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสืบค้นและการติดตามการอ้างอิงผลงาน ดังนั้น Google Scholar ถือเป็นบริการที่สามารถใช้สืบค้นงานวิจัย และสิ่งพิมพ์หรือผลงานทางวิชาการ รวมไปถึงเป็นแหล่งดาวน์โหลดบทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และ Google Scholar ยังมุ่งเน้นในประเด็นที่ผู้ใช้ควรตระหนักถึงกลไกหลักของ Google Scholar จะมุ่งเน้นที่การสืบค้นข้อมูลวิจัยจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น  โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการที่สืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Scholar มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับการนับจำนวนการอ้างอิงบทความ เช่น My citation หรือ Google Scholar citation ซึ่งประกอบด้วยการแสดงข้อมูลของบทความวิชาการ การส่งออก (export) ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้จัดการบรรณานุกรม ที่ Google Scholar สนับสนุนรูปแบบในการส่งออกข้อมูล ได้แก่ BibTex, EndNote, RefMan และ CSV เป็นต้น เป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการต่างๆ ไว้ในที่จุด ๆเดียวทำให้ง่ายต่อการสืบค้นและผู้สืบค้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในสังคมและแวดวงวิชาการ

แต่ระบบของ Google Scholar ก็ยังมีข้อบกพร่อง คือไม่สามารถสืบค้นไปยังเว็บไซต์อื่นๆ นอกจากสถานบันการศึกษาได้ เช่น หากมีการบรรจุบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ในรูปแบบของ E-Journal ในเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องจากข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว จะต้องถูกบันทึกในระบบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น เพราะกลไกการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลของ Google Scholar จะค้นหาจากเฉพาะในเว็บไซต์ที่ถูกกำหนดและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน Google Scholar เท่านั้น ด้วยเหตุผลสำคัญสถาบันการศึกษาต่างๆจึงควรให้ความสำคัญแก่ Google Scholar โดยเริ่มต้นจากคลังสารสนเทศหน้องสมุดสถาบัน (Institutional Repository) เพื่อจัดเก็บผลงานวิชาการและงานวิจัย รวมถึงศึกษาวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลจากสถาบันการศึกษา เพราะแนวโน้มปัจจุบันของวงการการศึกษานั้น Google Scholar จะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้างในวงการวิชาการในอนาคต สำหรับส่วนการอ้างอิงและอ้างถึง ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายเป็นส่วนเอกสารอ้างอิง ที่มีการระบุหัวเรื่องด้วยคำว่า บรรณานุกรม, เอกสารอ้างอิง, References หรือ Bibliography” ที่ชัดเจน

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์