ทักษะสำคัญในการทำงานวิจัย

1. ทักษะสำคัญในการทำงานงานวิจัย

ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญ ทักษะเหล่านี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานอื่นๆ ของคุณได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ทำงานวิจัยที่ดีควรมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านความรู้ผู้ทำงานวิจัยที่ดีควรมีความรู้ด้านต่างๆ มีความคิดริเริ่มที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากงานงานวิจัยเป็นการหาความรู้ใหม่ๆ ผู้ทำงานวิจัยควรมีความคิดริเริ่มเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีความรู้ในเนื้อหาของเรื่องที่จะงานวิจัย ความรู้เรื่องเนื้อหาที่จะงานวิจัยถือว่ามีความสำคัญ ถ้าผู้ทำงานวิจัยไม่มีความรู้หรือความรู้ไม่เพียงพอก็ยากที่จะเป็นผู้ทำงานวิจัยที่ดีได้ และมีความรู้ในการเลือกพัฒนา สร้างเครื่องมือในการงานวิจัย  การงานวิจัยต้องใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาทดสอบหรือพิสูจน์โดยอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพ ผู้ทำงานวิจัยต้องมีความรู้ในการเลือกพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับเรื่องที่งานวิจัย ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยด้านการปฏิบัติ  ผู้ทำงานวิจัยที่ดีควรมีทักษะด้านการปฏิบัติต้องมีทักษะการวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบ การงานวิจัยมีขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวแล้ว ผู้งานวิจัยต้องมีทักษะในการวางแผน มีทักษะในการสังเกต ผู้ทำงานวิจัยต้องเป็นคนช่างสังเกตอยู่เสมอ และมีทักษะในการสื่อสาร  การงานวิจัยจะมีการติดต่อสื่อสารทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร ต้องเขียนรายงานการงานวิจัย ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารสูง

2. ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยพิจารข้อมูล

ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยรับฟังเพื่อกลั่นกรองข้อมูล ซึ่งนอกจากการอ่านแล้ว การฟังเป็นทักษะที่ควรพัฒนา เพราะการฟังจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการสนทนาและการฟัง ทักษะการฟังที่ดี คือ ไม่ด่วนตัดสินตีความไปก่อนจนหว่าจะฟังจบ ไม่เอาความคิดเห็นตนเป็นที่ตั้งว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด คุณควรจะรับฟังเพื่อข้อมูลก่อนและค่อยๆ คิดวิเคราะห์ตาม จะทำให้คุณสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ได้ดี “เพราะในการทำงานงานวิจัยคุณไม่ได้แค่ค้นคว้าแค่ในตำราหรือเอกสารอย่างเดียว แต่คุณจะต้องออกไปทำการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ทำการสัมภาษณ์กับกลุ่มประชากร หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ  ในการนำมาทำการทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย” ซึ่งจะการฟังจะเป็นผลดีต่อการเขียน ทำให้เข้าใจถึงความต้องการ ความรู้สึกที่กลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ต้องการสื่อสาร เพื่อนำวิเคราะห์ ร้อยเรียงเพิ่มเติมในงาน สามารถถ่ายทอดอารมณ์ในการเขียนได้ดีคิดต่าง มองต่าง  “การพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานวิจัยในการคิด โดยการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ จะทำให้คุณมองเห็นมุมมองในด้านต่างๆ  ผลักดันให้อยากรู้ อยากทดลอง จนเกิดความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง”

3. ทักษะการคิดและเขียน

ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยสำหรับการเขียนทุกประเภททักษะการคิด จะช่วยให้งานของคุณถ่ายทอดผลงานที่มีความแตกต่าง ไม่ซ้ำใคร เพราะการที่คุณมีความคิดที่เป็นระบบ มีจินตนาการ และคิดนอกกรอบ สำหรับการทำงานงานวิจัยจะช่วยทำให้คุณสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ และมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น สามารถเขียนเรียบเรียงงาน ถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างเป็นระเบียบ และเป็นขั้นตอน ดังนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการคิดอย่าสม่ำเสมอ “จงอย่าคิดว่า สิ่งที่คุณคิดว่ารู้ดีอยู่แล้ว มันเป็นสิ่งที่ตายตัว ถูกต้อง หรือเป็นจริงเสมอไป เพราะในความเป็นจริงทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ฉะนั้นเราจึงไม่ควรยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ว่ามันถูกต้องแล้ว เพราะถ้ามันถูกต้องจริง คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเสียเวลาศึกษางานงานวิจัยหาความรู้เพิ่มเติมหรอกจริงไหม” ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยพูดให้เป็น โดยการแบ่งปัน…“การพูด คือ ตัวกลางในการสื่อสารได้ดีที่สุด ในการทำงานงานวิจัยหากคุณพูดเป็น คุณไม่เพียงจะได้ทั้งคำตอบที่อยากรู้ คุณยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย” เชื่อว่าหลายๆ คนคงสงสัยว่าการพูด จะช่วยพัฒนาการเขียนได้อย่างไร เราอยากจะบอกว่าทักษะในการพูดเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้เราเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี

4. ยิ่งฟังยิ่งได้

จากการที่เราได้อ่าน ได้รับฟังความรู้ หรือได้สนทนากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สมองเราจะจดจำเรื่องราวเหล่านั้นไว้ แต่การที่เราจะกลั่นความรู้นั้นออกมาได้ดี คือ เราต้องพูดหรือบรรยายมันออกมา เพื่อที่สมองจะได้ทำการวิเคราะห์ และประติดประต่อเรื่องราวความรู้เหล่านั้น ยิ่งเมื่อเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะทำให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้น มองเห็นไอเดียใหม่ๆ หรือมุมมองที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังสามารถนำมาผสมผสานหรือประยุกต์ใช้กับการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยด้านจิตใจ  ผู้ทำงานวิจัยที่ดีมีคุณลักษณะด้านจิตใจ มีความกระตือรือร้น การงานวิจัยต้องเร่งทำให้ทันเวลา ผู้ทำงานวิจัยควรมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา มีความละเอียดรอบคอบ งานงานวิจัยมีขั้นตอนรายละเอียดมาก ผู้ทำงานวิจัยที่ดีต้องมีความละเอียดรอบคอบเพื่อผลที่ดีที่สุด หรือหลีกเลี่ยงความเสียหายต่างๆ ได้ และมีความกล้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจเกี่ยวเนื่องกับการประเมิน ผู้ทำงานวิจัยต้องกล้าตัดสินใจภายใต้สารสนเทศที่มีและยังมีทักษะอื่นๆ ที่ช่วยให้งานงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. สมาธิ สติ และความตั้งใจ

ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานวิจัยการอ่านช่วยสร้างสมาธิด้วย ซึ่งการอ่านนอกจากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว จะช่วยพัฒนาสมาธิได้ดี ทำให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆ ตรงหน้าได้นาน สิ่งที่เป็นที่ตามมาจะทำให้เป็นคนช่างสังเกต ใส่ใจรายละเอียด และสามารถจับประเด็นจากเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถเชื่อมโยงประเด็นและเกาะติดกับประเด็นนั้นได้ “เพราะในการทำงานงานวิจัย คุณจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้งานงานวิจัยที่ศึกษาออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด” ทักษะพื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานงานวิจัยฝึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวินัย ในข้อสุดท้ายหากอยากพัฒนาทักษะการทำงานงานวิจัยให้ดี คุณจะต้องมีวินัย เพราะจาก 4 ทักษะข้างต้นที่กล่าวมาจะไม่เกิดผลเลยถ้าคุณขาดวินัยในการฝึกฝน ฉะนั้นคุณควรที่จะฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทำซ้ำๆ ในเวลาเดมจึงกลายเป็นวินัยขึ้นมา