Services

บริการของเรา

บริการรับทำวิทยานิพนธ์ "แบบครบวงจร"

เว็บเดียวครบ จบชัวร์

 THESIS DD ทำวิทยานิพนธ์โคตรดี ในการให้บริการรับทำวิจัย แบบครบวงจร” ในที่เดียวหรือ เว็บเดียวครบ จบชัวร์” ซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวที่ดูแลตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรกจนลูกค้าสำเร็จการศึกษา เรียกว่าดูแลกันยาว ๆ แบบจัดเต็มกันเลย เเละจะต้องสำเร็จการศึกษาตามขอบเขตเวลาและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมทีมอาจารย์ระดับปริญญาเอกหลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติ อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การดำเนินงานที่มีกระบวนการมาตรฐานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัยได้เหมาะสมกับระดับการศึกษาตามต้องการ แบ่งเป็น 2 แบบ คือแบบมาตรฐานจะมีเนื้อหาธรรมดาไม่ลึกหรือรายละเอียดไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่จะเป็นระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท บางเรื่อง/สาขา และแบบคุณภาพสูงซึ่งเนื้อหาจะมีระดับความลึกมาก มีความซับซ้อนยุ่งยากของรายละเอียดสูง ส่วนใหญ่ระดับ ป.โท (ทุน) และระดับ ป.เอก  แต่ราคาค่าบริการถูกกว่าคู่แข่งในตลาดมากเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุด

วิทยานิพนธ์

รับทำการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ IS วิทยานิพนธ์ Thesis ระดับ ป.โท/ตรี ทุกสาขาวิชา

ดุษฎีนิพนธ์

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ระดับ ป.เอก/โท ทุกสาขาวิชา

บทความวิจัย

รับทำบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับมาตรฐานครบตามมหาลัยกำหนด

แปลภาษา

แปลภาษาอังกฤษ จีน และไทย วิทยานิพนธ์ บทความ ศัพท์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมรับประกันคุณภาพ

แผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ Business plan โดย ดร. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ทุกสาขาธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม

วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ SPSS Amos Lisrel M+ Greal MiniTab Eviews Solver ทุกSoft


รับสร้างเครื่องมือวิจัย

รับสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงทดลอง  เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการทดลองทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพสูง


รับทำเค้าโครงงานวิจัย

รับวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง เช่น SPSS, Minitab, AMOS, Eview, Excel, Solver, Lisrel, Gratl และโปรแกรมอื่นๆ  

รับวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล นับเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในการทำวิจัยทุกระดับ ซึ่งการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ผลแบบต่างๆ มีความซับซ้อน และต้องใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยนั้น ๆ ดังนั้น THESIS DD จึงมีบริการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง เช่น SPSS, Minitab, AMOS, Eview, Excel, Solver, Lisrel, Gratl และโปรแกรมอื่นๆ  มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตั้งแต่การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติพื้นฐานทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น  Pearson Correlation Coefficient, Partial Correlation, Linear Regression, Multiple Regression, Binary Logistic Regression, Multinomial Logistic Regression, T-Tests (Independent Sample T-Tests and Paired Samples T-Tests), ANOVA (One way and Two Ways) Chi-Square, SEM, EFA, CFA เป็นต้น

รับทำผลงานวิชาการ

รับทำผลงานเชิงวิชาการทุกประเภท การนำเสนอผลงานขอเลื่อนตำแหน่งงาน ตำแหน่งทางวิชาการ ต่อสัญญาจ้าง ผลงานประจำปีเป็นผู้เชี่ยวชาญของทุกอาชีพ โดยเฉพาะผลงานที่ต้องใช้กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการรับทำผลงานเชิงวิชาการทุกประเภท การนำเสนอผลงานขอเลื่อนตำแหน่งงาน ตำแหน่งทางวิชาการ ต่อสัญญาจ้าง ผลงานประจำปีเป็นผู้เชี่ยวชาญของทุกอาชีพ โดยเฉพาะผลงานที่ต้องใช้กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ