Services

What I do

ติดต่อ สอบถาม

Scan Now

ที่ปรึกษาทำวิจัย

วิทยานิพนธ์ Thesis

บริการงานวิจัย (Research) การค้นคว้าอิสระ (IS) สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertaion) ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา เว็บเดียวครบ จบชัวร์

ดูแลรับผิดชอบจนจบ แก้ไขงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในฐานะผู้ช่วยการเขียนงานวิจัย และทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญาตรี ปริญาโทและปริญาเอก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาระดับปริญาเอก ร่วมกับนักสถิติขั้นสูง การันตีคุณภาพ

อีกทั้ง กระบวนการทำงานมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญกับลูกค้าต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการตามแนวการทางการเขียนที่เป็นสไตล์เฉพาะของตัวเอง ด้วยประโยคที่สื่อความหมายชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่มีความเป็นต้นฉบับอย่างแท้จริง สร้างความมั่นใจด้วยการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย ก่อนส่งถึงมือลูกค้าพร้อมผลการตรวจยืนยันเปอร์เซ็นต์การคัดลอกก่อนชำระเงิน

บทความ Journal

บริการเขียน บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเนื้อหา การเลือกคัดสรรเนื้อหาส่วนต่างๆ ที่สำคัญมาเรียบเรียงอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถตอบวัตถุประสงค์เเละคำถามวิจัยอย่างครบถ้วนตรงประเด็น พร้อมบริการจัดหาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้รวดเร็วไม่ต้องรอผลตอบรับนานช่วยประหยัดเวลา ทั้งในและต่างประเทศ

สถิติขั้นสูง

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, AMOS, LISREL, EVIEWS, MINITAB, GRETL, SMART PLS, EXCEL SOLVER, CFA, SEM และสถิติขั้นสูงอื่นๆ ทุกโปรแกรม

บริการครบวงจร

แปลภาษา

รับแปลภาษาอังกฤษ – จีน – ไทย รับแปลงานวิจัย บทความ เอกสาร โดยนักแปลเฉพาะด้าน ถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมประทับตรารับรอง

เครื่องมือวิจัย

รับสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลสถิติ ดัชนีเศรษฐกิจ อัตราส่วนทางการเงิน SET MAIL ข้อมูลย้อนหลัง

ออกแบบการทดลอง

รับออกแบบการทดลอง ออกแบบเครื่องมือ (วิทย์ วิศวะ คลินิก) และแผนการเรียนรู้

globe, world, languages-110774.jpg

LINE ID : THESISDD

สอบถามราคา

Scan Now

ผู้เชี่ยวชาญ

แผนธุรกิจ Bussiness Plan

รับทำแผนธุรกิจ (ฺBussiness Plan) โดยใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพร่วมกับเครื่องมือ มาใช้วิเคราะห์วางแผนประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมติวเข้มก่อนสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก (The Doctorate of Business Administration : DBA)

Academic Ranks

วิทยฐานะครู ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และตำแหน่งวิชาการ การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน ต่อสัญญาจ้าง หรือการเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะครู/ผู้บริหารโรงเรียน และตำแหน่งทางวิชาการ

plagiarism

Turnitin ตรวจฟรี !!  รู้ผลทันที รับแก้ไขลดเปอร์เซ็นต์การคัดลอก

Free Estimation

Request A Quote

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ ขอใบเสนอราคา อละรับคำปรึกษาได้ฟรี