Services

บริการของเรา

บริการรับทำวิทยานิพนธ์ "แบบครบวงจร"

เว็บเดียวครบ จบชัวร์

 THESIS DD ทำวิทยานิพนธ์โคตรดี ในการให้บริการรับทำวิจัย แบบครบวงจร” ในที่เดียวหรือ เว็บเดียวครบ จบชัวร์” ซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวที่ดูแลตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรกจนลูกค้าสำเร็จการศึกษา เรียกว่าดูแลกันยาว ๆ แบบจัดเต็มกันเลย เเละจะต้องสำเร็จการศึกษาตามขอบเขตเวลาและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมทีมอาจารย์ระดับปริญญาเอกหลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติ อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การดำเนินงานที่มีกระบวนการมาตรฐานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัยได้เหมาะสมกับระดับการศึกษาตามต้องการ แบ่งเป็น 2 แบบ คือแบบมาตรฐานจะมีเนื้อหาธรรมดาไม่ลึกหรือรายละเอียดไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่จะเป็นระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท บางเรื่อง/สาขา และแบบคุณภาพสูงซึ่งเนื้อหาจะมีระดับความลึกมาก มีความซับซ้อนยุ่งยากของรายละเอียดสูง ส่วนใหญ่ระดับ ป.โท (ทุน) และระดับ ป.เอก  แต่ราคาค่าบริการถูกกว่าคู่แข่งในตลาดมากเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุด

Thesis

รับทำวิทยานิพนธ์ ป.โท ทุกสาขาวิชา​

Research

รับทำวิจัย IS ป.ตรี ทุกสาขา
Click Here

ดุษฏีนิพนธ์

รับทำดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก ทุกสาขาวิชา​

Dissertation

รับเขียนดุษฏีนิพนธ์ ป.เอก ทุกสาขาวิชา
Click Here

บทความ

รับทำบทความวิจัย+ตีพิมพ์ ไทย/นานาชาติ

Dissertation

รับเขียนดุษฏีนิพนธ์ ป.เอก ทุกสาขาวิชา
Click Here

แปลภาษา

แปลภาษาอังกฤษ จีน และไทย วิทยานิพนธ์ บทความ ศัพท์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมรับประกันคุณภาพ

แผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ Business plan โดย ดร. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ทุกสาขาธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม

วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ SPSS Amos Lisrel M+ Greal MiniTab Eviews Solver ทุกSoft

เครื่องมือวิจัย

รับสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงทดลอง  เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการทดลองทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพสูง

วิเคราะห์ข้อมูล

SPSS, Minitab, AMOS, Eview, Excel, Solver, Lisrel, Gratl โปรแกรมอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

งานวิชาการ

รับทำผลงานเชิงวิชาการทุกประเภท การนำเสนอผลงานขอเลื่อนตำแหน่งงาน ตำแหน่งทางวิชาการ ต่อสัญญาจ้าง ผลงานประจำปี ชำนาญการ วิทยฐานะ ครู ข้าราชการ และผู้บริหาร

เค้าโครงวิจัย

ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย + porposal หรือเค้าโครงงานวิจัย ทุกสาขาวิชา ตามรูปแบบ ทุกมหาวิทยาลัย

“THESIS DD” มีหัวหน้าทีมระดับการศึกษาปริญญาเอก ประจำแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะ ดังนี้ วิทยานิพนธ์ สังคมศาสตร์ (Social Sciences), วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ (Business), วิทยานิพนธ์ โลจิสติกส์ (Logistics), วิทยานิพนธ์ สาขามนุษย์ศาสตร์ (Human), วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์ (Economic), วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์ (Education), วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์หรือด้านกฏหมาย (Law), วิทยานิพนธ์ นิเทศสาสตร์ วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์, วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ (Science), วิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยานิพนธ์ ด้านการแพทย์และสุขภาพ, วิทยานิพนธ์ วิจัยทางคลีนิค (Clinic), รับทำวิจัย สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ, รับทำวิจัย สาขาการจัดการการศึกษา, รับทำวิจัย สาขาการสื่่อสารเชิงกลยุทธ์, รับทำวิจัย สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี, รับทำวิจัย สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, รับทำวิจัย สาขาบัญชี, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, วิทยานิพนธ์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการเงิน, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการการผลิต, วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล, วิทยานิพนธ์ การจัดการประมง, วิทยานิพนธ์ พัฒนามนุษย์และสังคม, วิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน, วิทยานิพนธ์ การจัดการทางวัฒนธรรม, วิทยานิพนธ์ ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, วิทยานิพนธ์ จิตวิทยา, วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตร์, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร, วิทยานิพนธ์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, วิทยานิพนธ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทุกสาขา

บริการ รับทำการค้นคว้าอิสระ, รับจ้างทำ IS, รับทำสารนิพนธ์, รับจ้างทำการศึกษาอิสระ, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับ ทำ วิจัย ออนไลน์, รับทำ IS, รับ ทํา วิจัย ป ตรี, รับ เขียน งาน วิจัย, รับจ้างทำ การ ค้นคว้าอิสระ, รับทํา วิจัยในชั้นเรียน, รับจ้างทําวิจัย 5 บท, รับทำค้นคว้าอิสระ ป.ตรี, รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา, รับจ้างทําวิจัย ป.โท, รับจ้างทําวิจัย ราคา, รับจ้างทําวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัย, รับทำวิจัย ราคา, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ราคา, รับทํา วิจัยการตลาด, รับทํางานวิจัย การตลาด, รับทํางานวิจัย ด่วน, รับจ้างทำ วิทยานิพนธ์ ป.โท, รับทํางานวิจัยราคาถูก, รับทําวิจัย ป.ตรี, รับทําวิจัย ป.โท, รับทํา บทความ, รับทําสารนิพนธ์ ราคา, รับทำ ดุษฏีนิพนธ์, ราคา รับ ทำวิทยานิพนธ์, ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก,ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท, จ้างทำวิจัยราคาประหยัด,จ้างทำวิทยานิพนธ์, ทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์, ตำแหน่งทางวิชาการ, วิทยฐานะ, ครูชำนาญการ, ผู้บริหารสถาบันการศึกษา, การวิจัยในชั้นเรียน, รับ ทํา ปริญญา นิพนธ์, รับจ้าง ทำ thesis, รับ ทำ วิจัย ราคา ถูก, รับจ้าง ทำspss, รับ ทำ วิจัย รามคำแหง, จ้าง ทํา งาน วิจัย, รับ ทํา วิจัย ราคา ถู, รับ ทํา งาน วิจัย ราคา ถูก, รับ ทํา สาร นิพนธ์, รับจ้างทํา งาน วิจัย, รับ ทำ ดุษฎีนิพนธ์, รับจ้าง ทํา วิจัย ราคา, รับจ้าง ทํา วิจัย 5 บท,  รับจ้าง ทำ วิจัย, รับจ้าง ทํา วิจัย 5 บท ราคา, รับจ้าง ทํา วิจัย, รับ ทำ วิจัย, รับ ทำ spss, รับ ทำ thesis, แผนธุรกิจ, รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับทำ spss, รับวิเคราะห์spss, รับวิเคราะห์Amos, รับทำ Amos, รับทำ Lisrel, รับทำ EVIEWS, รับทำ gretl, รับทำ smart pls และรับทำทุกโปรแกรมทางสถิติวิจัย

บริการทำวิจัยระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และองค์ กร แบบผู้ช่วยวิจัย (Research assistant) รับหาบทความ เขียนรายงานวิจัย ทั้งไทยและต่างประเทศ ทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญาเอกทุกท่าน รับงานตลอด 24 ชั่วโมง รับทำวิจัย งานด่วนภายใน 24 hr หรืองานด่วนภายใน 1 วัน รับทำบางบทหรือทั้งเล่ม จนกระทั้งปิดเล่ม รับวิเคราะห์และเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ รับทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมุูล วิเคราะห์ผล สรุปและอภิปรายผลอย่างมืออาชีพ รวมทีมงานมากกว่า 40 คนไว้คอยให้บริการ และที่สำคัญแก้งานฟรี จนกว่าจะผ่าน รับประกันความพึงพอใจ ให้บริการตั้งแต่ตั้งชื่อเรื่องถึงสอบปิดเล่ม พร้อมแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นโดยทำความเข้าใจผลงานตนเองอย่างแตกฉานรับปรึกษา ตั้งแต่ชื่อเรื่องงานวิจัย (Research Propasal) การเขียน Journal บทความวิจัย บทความวิชาการ ไทยและนานาชาติ และรับทำวิทยานิพนธ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย โดยอาจารย์ที่จบการศึกษาะระดับปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และต่างประเทศ  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในราคามิตรภาพ รับปรึกษาตั้งแต่ชื่อเรื่องงานวิจัย (Research Propasal) การเขียน Journal บทความวิจัย บทความวิชาการ ไทยและนานาชาติ  รับทำภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำ IS, Thesis หรือ theses รับทำ Dissertaion ด้วยทีมงาน นักวิจัย มืออาชีพ