คำว่า “ดังนั้น” ใช้ในงานวิจัยยังไงให้ถูก

1. คำว่า “ดังนั้น”

คำว่า ดังนั้น เป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมข้อความหรือประโยค 2 ประโยค ให้ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกัน ดังนั้น หมายถึง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วปรากฏระหว่างประโยค 2 ประโยค ซึ่งประโยคแรกมีเนื้อความแสดงสาเหตุ ส่วนประโยคหลังมีเนื้อความแสดงผลที่เกิดจากสาเหตุนั้น เวลาพูดหรือเขียนมักมีการหยุดเว้นวรรคระหว่างประโยคแรกกับคำว่า ดังนั้น (ราชบัณฑิตยสภา, 2554) เป็นคำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน ประโยคจะมีความกระชับ และสละสลวยขึ้น เช่น คำว่า และ แล้ว จึง แต่ หรือ เพราะ เหตุเพราะ เป็นต้น

2. หลักการใช้คำว่า “ดังนั้น” ในงานวิจัย

หลักภาษาไทยได้แบ่งคำสันธานออกเป็น 4 ชนิด คือ 1. คำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน 2. คำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกัน 3. คำสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือก และคำว่า “ดังนั้น” เป็นคำสันธานชนิดที่ 4  ซึ่งคำสันธานชนิดนี้มีหน้าที่เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผล เมื่อนำไปใช้จะทำให้ข้อความดูสละสลวยมากยิ่งขึ้น การใช้คำว่า “ดังนั้น” ในงานวิจัยจำนนวนมาก พบว่ามีการใช้คำว่า ดังนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักภาษา หลายท่านอาจคิดว่าจุดเล็กน้อยก็จริงแต่หากมีการใชคำว่า ดังนั้น ผิดก็อาจจะทำให้คำว่า ดังนั้น ดูโดดเด่นขึ้นมามากกว่าตำแหน่งที่ถูกต้อง  ผู้เขียนจะยกตัวอย่างรูปแบบการใช้คำว่า ดังนั้น หลายๆ รูปแบบจะทำให้เข้าใจมากขึ้น

 ตัวอย่างงานวิจัย 1

1. บริการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ชลบุรี บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์นครปฐม วิเคราะห์ SPSS รวมถึงการแก้ไขงานวิจัยทุกชนิด จ้างทำวิทยานิพนธ์, จ้างทำงานวิจัย, รับ จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ป.ตรี ราคา, จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ราคา ถูก

2. รับทำสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รับเขียน essay รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาจีน รับทำ dissertation ป.เอก แก้ไขงานวิจัย 5 บท แก้ไขวิทยานิพนธ์ 5 บท เขียน dissertation เขียนรายงาน รับทำรายงาน ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ SPSS ประมวลผล SPSS เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย

3. รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับเขียนแผนธุรกิจ แปลภาษา รับเขียนบทความ รับเขียนผลงานวิทยฐานะ รับทำแบบสอบถาม วิเคราะห์ CFA วิเคราะห์ SEM ANOVA T-Test F-Test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หาความสัมพันธ์ Correlation วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Logistic Regression

ดังนั้น ลูกค้าของ THESIS DD จึงมั่นใจและสามารถไว้วางใจในบริการของเราได้ 100% ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพระดับสูง ภายใต้การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ตรงเวลา จริงใจและการรักษาความลับ พร้อมทุมเทพลังทั้งหมดของทีมผู้เชี่ยวขาญระดับปริญญาเอก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมีคุณภาพ สร้างคุณค่าให้ลูกค้ามากที่สุด.รับแปลเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชามีประสบการณ์สูง Thesis DD เป็นที่รู้จักและให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ได้ทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทุกสาขา เช่น การตลาด นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวิจัยทางคลีนิค โลจิสติกส์ บัญชี ทรัพยากรบุคคล นวัตกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาตรการกีฬา พลศึกษา สิ่งแวดล้อม วิศวะ เกษตร ฯลฯ

ตัวอย่างงานวิจัย 2

บริษัทรับทำวิจัย THESIS DD รับเขียน essay ภาษาอังกฤษ รับทำวิทยานิพนธ์จันทบุรี รับปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียน รับทำ is, รับจ้างทำ is, รับจ้างทำวิจัย, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับทำงานวิจัย ป.โท, รับ จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ป.โท ราคา, จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ป.เอก, วิทยานิพนธ์ คุณภาพดี ราคาประหยัด, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ น่าเชื่อถือมากที่สุด, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.โท พะเยา, จ้างทำวิทยานิพนธ์ราคาถูกที่สุด, รับจ้างทำวิจัยสาขานิติ, รับทำวิทยานิพนธ์ดีที่สุด แก้ไขวิทยานิพนธ์ 5 บท, รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำ is, รับจ้างทำงานวิจัย ราคาถูก, รับจ้างทำรายงาน, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ราคาถูก, รับจ้างเขียนรายงาน, รับทำ is, รับทำ power point, รับทำ SPSS, รับทำ thesis, AMOS, LISREL, EXCEL SOLVER, รับทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย ด่วน, รับทำวิจัยราคาถูก, รับทำวิทยานิพนธ์ เชื่อถือได้, รับทำสารนิพนธ์ดีที่สุด, รับทำแบบสอบถาม, ดร. รับทำโปรเจคจบ, รับทำ thesis, รับทำงานวิจัย, รับทำปริญญานิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี, รับทำวิทยานิพนธ์ ทุกมหาลัย, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.โท, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, รับทำวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่, รับ ทำ สารนิพนธ์, รับแปล งานวิจัย, ราคารับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น  บริษัทรับทำวิจัย THESIS DD จึงเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัยครบวงจร ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ตัวอย่างงานวิจัย 3

บริการรับปรึกษาการทำวิจัยภาษาไทย รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ และทำวิทยานิพนธ์ภาษาจีน ทุกสาขาวิชา รับทำ IS ป.ตรี รับเขียนธิสิส ป.โท รับจ้างทำวิทยานิพนธ์นนทบุรี บริการรับทำงานวิจัยปทุมธานี รับทำวิทยานิพนธ์อุบลราชธานี สาขาบริหารธุรกิจ MBA  วิเคราะห์ SPSS สาขาบันชี รวมถึงการแก้ไขงานวิจัยทุกมหาวิทยาลัย รับแปลเอกสาร รับเขียนแผนธุรกิจ แปลภาษา รับทำวิทยานิพนธ์นครพนม รับทำสารนิพนธ์อยุธยา

ดังนั้น บริษัทรับทำวิจัย THESIS DD รับทำวิทยานิพนธ์ขอนแก่น ปริญญาตรี รับทำการค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท รับทำดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขา DBA  การตลาด นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสน์ศาสตร์ การวิจัยทางคลินิค โลจิสติกส์ บัญชี ทรัพยากรบุคคล การโรงแรมและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ งานวิจัยทุกชนิดการทำ case study ทุกประเทศ รับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด รับทำ is, รับจ้างทำวิจัย, รับจ้างทำ thesis, จ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก, รับจ้างทำงานวิจัย

3. สรุป

จากตัวอย่างการใช้คำว่า “ดังนั้น” ทั้งหมดตัวอย่างแบบใดคือวิธีการใช้คำว่า ดังนั้น ในงานวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักภาษา ลองทายกันดูว่าแบบไหนแต่ THESIS DD ไม่เดาเพราะเราไม่มั่ว รู้จริง และสามารถใช้ทักษะความรู้ของทีมบุคลากรที่เจ๋งกว่าเว็บรับทำวิจัยอื่นขอเลือกวิเคราะห์แทน ซึ่งคำว่า “ดังนั้น” เป็นคำสันธานชนิดที่ 4  จึงมีหน้าที่เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ดังนั้น ตัวอย่างใดที่มีรสชาติหวานจากการถูกเชื่อม (เสียงดนตรีตบมุข ##) หยอก ๆ การนำมาเชื่อม ก็คือการนำมาต่อกัน (พาร์มม เสียงตบมุขอีกที) มาเฉลยกัน ตัวอย่างที่ 1 ไม่เชื่อมแน่นอนมีลักษณะเป็นข้อ และคำว่าดังนั้นขึ้นย่อหน้าใหม่ จึงควรใช้คำอื่นแทนน่าจะเหมาะสมมากกว่า ตัวอย่างที่ 2 มีลักษณะเป็นประโยคความรวมกันเป็นย่อหน้าและคำว่า “ดังนั้น” ทำหน้าที่สันธานเชื่อมประโยคได้เป็นอย่างดีอย่าง และตัวอย่างที่ 3 คนละย่อหน้า โดยผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านแม้จะน้อยนิดและขอบคุณทุกท่านที่ทนอ่านจนจบ   