รับทำวิจัย ชอบแบบไหนเลือกเองได้ น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ หรือเก่งจริง

โครงร่างงานวิจัย หรือข้อเสนอโครงการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกหรือทำวิจัย  (Research proposal) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิจัย ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุดมีประโยชน์ที่จะทำให้ได้แนวดำเนินการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ทำให้ผู้รับทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกสามารถเตรียมการป้องกันปัญหาด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การประเมินค่าใช้จ่าย  เวลา  บุคลากร ช่วยให้ผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก สามารถติดตามควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานการรับทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเอกสารที่จะสื่อสารระหว่างผู้ร่วมทำวิจัยเพื่อให้เข้าใจในหลักการเดียวกัน และสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ดังนั้นเนื้อหาของการเขียนโครงร่างงานวิจัยจึงต้องน่าสนใจ สามารถชักจูงให้ผู้อ่านโดยเฉพาะกรรมการ โดยพรรณนานำเสนอถึงวัตถุประสงค์การทำวิจัยหรือทำดุษฎีนิพนธ์รูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ และที่สำคัญคือรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานวิจัย และเน้นการให้รายละเอียด เกณฑ์วิธีการรับทำวิจัยเป็นเอกสารที่ต้องทำเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยทราบว่าต้องทำอะไรบ้างแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เพื่อการขอทุนสนับสนุน หากอาจจะต้องส่งให้กรรมการเพื่อให้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมเพื่อการทำวิจัยในมนุษย์ก่อนการรับทำวิจัย

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเขียนโครงร่างวิจัยที่ดี คุณภาพโดยรวมของงานวิจัย ประกอบด้วย คำถามวิจัยดี รูปแบบการศึกษาเหมาะสม วิธีการเข้มแข็งและมีความเป็นไปได้ ทีมวิจัยมีคุณภาพและคำถามวิจัยเข้าได้กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกแ ละการวิเคราะห์ข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก อันจะนำไปสู่คุณภาพของโครงร่างงานวิจัย ชื่อเรื่องดีให้ข้อมูลการรับทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกครบถ้วน ส่วนประกอบดี บทคัดย่อครบถ้วนและจูงใจ คำถามงานวิจัยชัดเจน ที่มาและความสำคัญของปัญหาเป็นวิชาการและมีความเกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมมีความเกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสม วิธีการวัดวิธีและการให้สิ่งทดลองเหมาะสม การควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ ป.เอก จำนวนตัวอย่างเพียงพอ การวางแผนการวิเคราะห์ดี ประเด็นจริยธรรมครบถ้วน งบประมาณเหมาะสม ประหยัดเวลาเวลาในการทำวิจัย และคุณภาพของการนำเสนอผลงานวิจัย ชัดเจน กระชับ เรียงลำดับดี ตารางมีเนื้อหาและหัวข้อที่ทำให้เข้าใจ แผนผังและตารางเหมาะสม และประณีตและปราศจากข้อผิดพลาด

ผู้รับทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกควรรู้ระเบียบวิธีวิจัย และรายละเอียดของโครงการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกทั้งหมดเพื่อประเมินความสามารถของตัวเองในการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก การวางแผนการดำเนินงานการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกและการเลือกวิธีวิจัยให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในการหาข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก การใช้ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตามหลักการสำคัญอย่างเหมาะสม (Appropriateness) ของเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ (Relevancy) เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ มีโอกาสและความสำเร็จของงานวิจัยในอนาคต (The chance of success)  โดยการกำหนดกิจกรรม (activities) ต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการในการติดต่อเพื่อขออนุมัติดำเนินการ การคัดเลือกผู้ช่วยผู้รับทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก การเตรียมเครื่องมือ การอบรมผู้ช่วยผู้ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก การทดสอบเครื่องมือในการสำรวจ การแก้ไขเครื่องมือในการสำรวจ และขั้นปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก การเขียนรายงานของแต่ละกิจกรรม

รวมทั้งเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นตอน ทรัพยากรมีอยู่แล้ว มีอะไรบ้างการดำเนินงานการทำวิจัย (Implementation) ต้องตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสรรงบประมาณ และการรวบรวมข้อมูลการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก จึงจำเป็นต้องดำเนินการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดองค์กร การกำหนดหน้าที่ของผู้ร่วมทำวิจัยแต่ละคนให้ชัดเจน การประสานงาน การสรรหาและการพัฒนาบุคคลากร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการดำเนินงานการทำวิจัย เพื่อใช้ในการสั่งการและควบคุมทีมงานรับทำวิจัย กำหนดขอบเขตหน้าที่ ตลอดจนติดตามประเมินผล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในรูปแบบ flow chart หรือ Gantt’s chart  ในเชิงประโยชน์ หรือผลกระทบของผลลัพธ์ของงานวิจัย (Impact of the research outcome) ผู้รับทำวิจัยต้องมีความสามารถในการการบริหารงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายซึ่งต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดวัตถุประสงค์การทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก การควบคุมโครงการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก สามารถทำเป็นตารางปฏิบัติงาน (time schedule) ซึ่งเป็น ตารางกำหนดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอกหรือทำดุษฎีนิพนธ์ในการปฏิบัติงาน ของแต่ละกิจกรรม เพื่อช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ และทำเสร็จทันเวลา

ปัญหาวิจัย ปัญหาการวิจัย หรือปัญหาการทำวิจัยอยู่ในกระบวนการทำวิจัยในบทใด สมมติว่าต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการทำวิจัยต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนในห้องเรียน โดยธรรมชาติของพวกเราถ้าไม่รู้รู้ก็จะอยู่ในมุมเงียบ ๆ หรือจะตอบผิดก็ไม่เป็นไร เพราะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของนักเรียนนักศึกษาแต่ปัญหาวิจัย หรือปัญหาการรับทำวิจัยข้างต้น กำลังเป็นภัยเงียบที่สร้างความเสียหายต่อนักศึกษา ซึ่งหลายท่านอาจกำลังเจออยู่แต่ไม่รู้ตัว เนื่องจากผู้เขียนไปพบบทความในเว็บไซต์หนึ่ง ที่ให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย และรับทำดุษฎีนิพนธ์ โดยเนื้อหาในบทความจะเป็นการแนะนำวิธีปฏิบัติการเลือกใช้บริการผู้รับจ้างทำวิจัยต้องปฏิบัติอย่างไร ตังรายละเอียดต่อไปนี้ “ผู้จ้างทำวิจัยจะต้องเตรียมเนื้อหา พื้นฐานความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับทำวิจัยของตนและเพื่อพูดคุย ถามและตอบทีมวิจัยให้เคลียร์ เพื่อป้องกัน/หรือลดความเสี่ยงให้มากที่สุด เพราะเสียเงินเรื่องเล็กแต่เสียเวลาเรื่องใหญ่ งานวิจัยที่กำลังจะทำหัวข้อวิจัยมีคำหลัก (keyword) อะไรบ้าง เช่น อัตราผลตอบแทน,ความเสี่ยง, งบการเงิน, ความผันผวน มีกำหนดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไร.รวบรวมจากแหล่งข้อมูลใดได้บ้าง วิธีดำเนินการวิจัย มีรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน สถิติ แบบจำลอง วิธีการวิเคราะห์ เป็นอย่างไร…ถามให้เยอะอย่าเกรงใจกับการดักคอ  ต้องถามให้รู้แน่ว่าเขารู้จริงไหม อย่าเชื่อคำโฆษณาเป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด” ผู้เขียนจึงจะนำเสนอให้เห็นถึงสาหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นทีละประเด็น ดังนี้ 1. ปกตินักศึกษาย่อมรู้ดีว่าวิทยานิพนธ์ของตนแองอยู่ในขั้นตอนใด หรือมีภาพรวมต่าง ๆ เป็นอย่างไร และเมื่อท่านติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้บริการรับจ้างทำวิจัย ไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นฐานความรู้ ใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างหากท่านติดต่อ Thesis DD ก็จะสอบถามความต้องการเบื้องต้น และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ จนครบถ้วน 2. การสอบถามข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ แต่สำหรับคำแนะนำนี้ ทำให้ผู้เขียนสามารถรู้ได้ทันทีว่าเว็บรับทำวิทยานิพนธ์หรือที่ปรึกษารับจ้างทำวิจัยนี้ ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริการ สังเกตได้จากคำถามที่ผิดบริบทตัวอย่างเช่น หากต้องการงานวิจัยทางการเงิน 3 บทแรก และถูกถามว่าอัตราผลตอบแทน หรือความผันผวนเป็นอย่างไร มีรูปแบบหรือการใช้สถิติอะไร คงตอบไม่ได้ทั้งหมดก็จะกลายเป็นว่าไม่มีความรู้จึงมีความเสี่ยงสูง และในทางกลับกันท่านที่เขียนแนะนำจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่ (พาเราไปโง่ด้วยเลย) ดังนั้น คำแนะนำนี้มันจึงผิดเพราะสิ่งที่ถูกนั้นจะต้องแนะนำขั้นตอนอย่างถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดอัน่จะนำไปสู่การเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการและหากตั้งข้อสังเกตให้ดีจากการสอบถามรายละเอียด เช่น กำหนดส่งงาน การตรวจอักขระวิสูดธิ์หรือTurnitin ว่าครบถ้วนอย่างที่ควรเป็นก็อาจวิเคราะห์ได้ว่าโอกาสที่จะได้รับงานวิจัยที่ดีก็มีสูง แต่ตรงข้ามหากไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยแม้วันส่งงาน มุ่งเน้นเรื่องเงินมากเกินไปพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับงานวิจัย

ประเด็นต่อมาคือ ทีมที่ปรึกษารับทำวิจัยดังกล่าวไม่มีความรู้ และประสบการรวมถึงกระบวนการมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากรายละเอียดในแต่ละส่วนมีเป็นจำนวนมากจริง ๆ กรณีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสำหรับปริญญาตรี และปริญญาโทอาจเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากแต่สำหรับการเขียนดุษฏีนิพนธ์ปริญญาเอก แต่ละกระบวนการล้วนยากและต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็น่จำนวนมาก ตัวอย่างเช่นการสร้างกรอบแนวคิดถือว่าหนักหนาเอาการอยู่ แต่หากมีทีมงานระดับ ดร.อยู่หลายท่านก็ดีหน่อย แต่ส่วนใหญ่เว็บรับทำวิจัยในตลาดบ้านเราก็จะมีลักษณะการทำงานคนเดียว ขาดความรู้และบุคคลที่เชี่ยวชาญจริง ใช้เรื่องของราคามาเป็นตัวล่อจูงใจลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องซึ่งก่อปัญหาไปเรื่อย ๆ ต่อเนื่อง ดังนั้น นักศึกษาปริญญาเอกอย่าตัดสินใจเพราะราคาเป็นปัจจัยสำคัญ 3. ปัญหายังเกิดจากกลุ่มผู้รับ่จ้างทำวิจัยที่ไร้ทักษะความรู้จริง เหล่านี้ยังให้คำแนะนำและวิธีการดำเนินงานของนักศึกษาในมิติต่าง ๆ ทางการศึกษาที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลทำให้นักศึกษาเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น เรียนไม่จบ ติดปัญหาในการบวนการวิจัย แก้ไขไม่จบ แก้ไขไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้าที่มาใช้บริการแก้ไข หรือเขียนงานวิจัยให้ใหม่ ซึ่งได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ เสียเงินและสุขภาพจิตที่ต้องหัวร้อน จากการใช้บริการเว็บรับทำวิจัยอื่นก่อนหน้าหลาย ๆ ครั้งที่ผู้เขียนได้รับรู้แต่ก็ไม่ได้เมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จนมาพบข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนมองเห็นและกำลังเป็นปัญหาที่ส่งผลทางตรงต่อลูกค้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงทำให้นักศึกษาต้องเสียเงินและเสียเวลารวมถึงโอกาสในความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตโดยรวมอีกด้วย